logo ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประจำปีการศึกษา
๒/๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านรองผู้อำนวยการฯ
นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จัดประชุม
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและ
คัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ
ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานมุฑิตาจิต ปี ๒๕๕๘ จากวันที่พากเพียร
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี
๒๕๕๘ จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ แด่ ครูสุวรรณา
วรรณชัย ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน กิจกรรมรวมพลัง
สามัคคีสมานฉันท์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ
นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน กิจกรรมรวมพลังสามัคคี
สมานฉันท์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีความสามัคคีและละลายพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้มี
ระเบียบ วินัยและรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีครูจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งภารกิจหลักคือ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตามโครงการศึกษาดูงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงมุฑิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน
นักศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก และแสดงมุฑิตาจิต แด่
ครูสุวรรณา วรรณชัย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านรองผู้อำนวยการ
นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูที่ปรึกษา โดยการจัดอบรม เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข โดยมีวิทยากร คือ
ดร.อรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา จากโรงพยาบาลพุทธโสธร
เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับสถานประกอบการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับสถานประกอบการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐ ปางสีดาเกมส์

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๐
ปางสีดาเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่
กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาหมากล้อมและกีฬาเปตอง
รางวัลที่ได้รับ ได้แก่
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาหมากล้อม
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
และได้เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาอาชีวะเกสม์ระดับชาติ
ครั้งที่ ๑๐ เมืองแคนเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด

logo โครงการ CVC S.M.A.R.T. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ CVC S.M.A.R.T. ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
ที่มีการแต่งกายถูกระเบียบ มีบุคลิกภาพดี และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ โดยมีการจัดประกวด
รอบคัดเลือก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ
รอบตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ
ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo จัดโครงการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
จากการเรียนการสอนรายวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย รองท่านผู้อำนวยการ
นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
นักศึกษา จัดโครงการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา
จากการเรียนการสอนรายวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โดยในงานมีการจัดกิจกรรม ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ตอบคำถามภาษาอังกฤษ ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประกวดมารยาท
ประกวดรักการอ่าน ประกวดแฟชั่นโชว์ชุดจากวัสดุเหลือใช้
และกิจกรรมโชว์ลีลาสระดับ ปวส. จังหวะบีกิน ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo เป็นมากกว่า ติวเตอร์ เป็นมากกว่า ครู
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านรองผู้อำนวยการ
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการเพิ่ม
ศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอน (เทคนิคการเป็น
ครูติวเตอร์) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์โชคชัย
ทวีเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชาติวเตอร์เฟอร์รี่
และอาจารย์วราภรณ์ กิ้งเงิน เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาครูอิ๋ว
ติวเตอร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo กีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด วอลเล่ย์บอลคัพ
ครั้งที่ ๑

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านรองผู้อำนวยการ
นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติด วอลเล่ย์บอลคัพ
ครั้งที่ ๑ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
Google Apps for Education

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
Google Apps for Education ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการ
สื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร Mini English Program
(MEP) และ English Program (EP)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการ
CVC.Net วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบ
การอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo หลักสูตรระยะสั้น
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี
ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ภายใต้โครงการขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานเลี้ยงส่งละแสดงความยินดี
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงาน ยินดีจากใจ
เก็บไว้ในความทรงจำ เลี้ยงส่งและ แสดงความยินดี
กับรองผู้อำนวยการ นางยุพา พุกสวัสดิ์ ที่ได้ย้ายไป
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพหนองแค
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายราชสดุดีและถวายพระพร มีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
ให้กับตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา มอบรางวัล
การประกวดเรียงความวันแม่ และมอบต้นไม้ให้กับตัวแทน
นักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อแม่ ทั้งจัดพิธี
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร
พิธีถวาย พระพรชัยมงคล กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี
คณะกรรมการผู้ประเมิน คือ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายวิวรรธน์
วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
นายบุญชัย งามระยับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
จันทบุรี นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม และนายยงยุทธ อินทสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ระหว่างวันที่
๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม
ด้านประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้วิทยาลัยฯ
ได้จัดให้มีการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้มาร่วมงานด้วย
ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
และร่วมพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo วันเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ
นายชำนาญ แสงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และในช่วงเย็น
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และ
จุดเทียนถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม
พระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล
ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด

logo โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ในงานมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ นิทรรศการ
ผลงานนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม และ
การประกวดวาดภาพ Drawing เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓
ชนะสงสารวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธาน
พิธีเปิด นายสุพจน์ พลหาญผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา และนางนวลอนงค์
ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรม คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม
สู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและ
พระราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม
สู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและพระราชินี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัติย์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แบ่งนักเรียน นักศึกษา เป็น ๓ รุ่น ดังนี้
       รุ่นที่ ๑ ระดับ ปวส. ๑ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       รุ่นที่ ๒ ระดับ ปวช.๑ วันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
       รุ่นที่ ๓ ระดับ ปวช.๑ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด

logo ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของสุขภาพ
ร่างกายของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
อย่างสม่ำเสมอและห่างไกล ยาเสพติด จึงได้จัดโครงการ
ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการสัมมนาระหว่างภาคเรียน นักเรียน
นักศึกษา ฝึกงานและโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบทวิภาคี ประจำ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการโครงการสัมมนา
ระหว่างภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและโครงการ
เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบ
ทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบขั้นตอนการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
แก้ปัญหาในงานอาชีพและการดำรงชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงาน
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo กิจกรรม Big Cleaning day
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning
day ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สะอาดสวยงาม และ
เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสา ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน
นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อความสะอาดของสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในวิทยาลัยฯและที่สาธารณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
Mini English Program (MEP) ตามโครงการ
พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม เทเหล้า เผาบุหรี่
เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก และมอบเกียรติบัตรให้กับ
ลูกเสือ-เนตรนารี ที่ประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
Fix it center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดยมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ นิทรรศการผลงาน
นักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม และการประกวด
วาดภาพ Drawing เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานพิธีเปิด นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไผ่แก้ววิทยาและนางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรม ยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ
อบรมยาเสพติด ขับขี่ปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ
สรกฤช นิ่มเรือง ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธร
เมืองฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการอบรม Stop Teen Mom
หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ
อบรม Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวมุกดา ไชยมโน หัวหน้างาน
สุขภาพจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
สร้างสำนึกไทยไม่โกง

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างสำนึกไทยไม่โกง
เพื่อสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรที่เปิดสอน
๒ รายวิชา คือ การสร้างภาพพิมพ์เสื้อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
และการจัดดอกไม้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดง
ความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย มอบรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู
และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo แสดงความยินดี
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๔ ท่าน ดังนี้ ครูบันจง โอสถานนท์ ย้ายไปที่วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี ครูอำภา หอมบุปผา ย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ครูอารีรัตน์ พานิชย์ ย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และ
ครูธารทิพย์ ศรีปะโค ย้ายไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนระดับ
ชั้น ปวช. ๑ และ นักศึกษาชั้น ปวส.๑,๒ ในวันเสาร์ที่ ๓๐
พฤษภาคม และนักเรียน ชั้น ปวช. ๒,๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo วันงดสูบบุหรี่โลก
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อร่วมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ
พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างกระแส
ให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่และ
การพิทักษ์สิทธิของตนเองในการได้รับอากาศบริสุทธิ์
โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ และมีการประกวด
การออกแบบโปสเตอร์ วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ที่ได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกัน
และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับดีมาก (ร้อยละ ๑๐๐)
และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภาระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและระดับอาชีวศึกษาภาค ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ลดพุง เลิกอ้วน
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมโครงการ
เพื่อนเตือนเพื่อน ลดพุง เลิกอ้วน ของงานสวัสดิการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้มี
ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมน้ำหนัก
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทะรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา        ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบ
งานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบ
งานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสารสำหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เพื่อเกิดการเรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติการในการเขียนโต้ตอบ
หนังสือราชการทุกชนิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๔๘ และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางพรสวรรค์
วินิจสร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และนางสายพิน
ธรรมประศาสน์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานและ นักเรียน
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo งานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช. ๑
และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช. ๑
และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้เรียนรู้กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ระเบียบการแต่งกาย
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ การประพฤติ
การปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การละลายพฤติกรรม
เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีการบรรยาย
ให้ความรู้ จากหัวหน้างานต่างๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา
มีการกรอกข้อมูล v – cop และไหว้สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ศึกษาดูงานภาคใต้
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา เดินทางไปศึกษาดูงานที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่
๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพร จังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และสหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด
จังหวัดสตูล      ดูรายละเอียด

logo ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยรัฐบาลได้จัดงบประมาณสนับสนุน
ให้สถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินตาม
โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ประชุมประจำเดือน เดือนเมษายน ๒๕๕๘ และ
เทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือน เดือนเมษายน ๒๕๕๘
และจัดงาน รดน้ำดำหัว ขอพร สืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีสงกรานต์ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์
จำนวน ๖๑ รูป และเวลา ๑๙.๑๙ น. ถวายเครื่องราชสักการะ
พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติ
จาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยง
หนึ่งปีเจอกันหน คนคุ้นเคย ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นให้กับนักเรียน
นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo การประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ ๔ ดาว ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะระดับ ๔ ดาว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการ
ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งครอบคลุม ๔ ภารกิจหลัก
ในด้านการยกระดับชุมชน ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ ด้านพัฒนาสุขอนามัย และด้านยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ลดรายจ่าย ยืดอายุใช้งานของเครื่องจักรกลการเกษตร
ยานพาหนะชนิดต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือน อีกทั้งมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลาง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงเทรา
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน       ดูรายละเอียด

logo จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ
ที่สอนในหลักสูตร Mini English Program (MEP)
และ English Program (EP) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิชาชี เป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งการเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ
ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ และเพื่อให้
ครูผู้สอนวิชาชีพที่สอนในหลักสูตร Mini English
Program (MEP) และ English Program (EP)
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
โดยได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน        ดูรายละเอียด


logo


logo
logo นิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition
Project 6 ASIAN STYLE 2015

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา คณะศิลปกรรม ได้ร่วมกัน จัดนิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 6 ASIAN STYLE 2015 เพื่อแสดงผลงานทางศิลปะ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก,แผนกวิชา ออกแบบ และแผนกวิชา วิจิตรศิลป์ เป็นการส่งเสริมทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน ทางศิลปะอย่างมีคุณภาพ ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อแสดงศักยภาพ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ นักเรียน นักศึกษา ทางด้าน ศิลปะพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารศิลปกรรม และห้อง พุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดูรายละเอียด

logo กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year)
ประจำปี ๒๕๕๘

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
(Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเรียน การสอน
ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษา
ต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการแข่งขันโครงการวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการแข่งขัน
โครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียน ให้บูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์คิดค้นบริหารจัดการ
หรือให้บริการและปฏิบัติได้จริง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
อย่างมีระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ การประกวดโครงการวิชาชีพครั้งนี้
จัดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภท
การทดลองและวิจัย ประเภทจัดทำธุรกิจ หรือบริการ และ
ประเภทนวัตกรรม เทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๗ ปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ครอบรอบ ๗๗ ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมี
การประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ
และประกอบพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานมอบตัวและสอบสัมภาษณ์
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ (โควตา)
และสอบสัมภาษณ์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ และนักศึกษา
ปวส.๑ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์
ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo แสดงความชื่นชมยินดีและยกย่องคุณงามความดี
ที่ได้ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและ
ยกย่องคุณงามความดี ที่ได้ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษา
กับครูที่ได้รับรางวัลทุกท่าน    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานปีใหม่ ปี ๒๕๕๘
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ภายใต้บรรยากาศ BLUE JEANS
NIGHT PARTY 2015 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ความสมัครสมาน
สามัคคี และสมานฉันท์ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๓
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๓
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด
มีการจับรางวัลจากร้านสหกรณ์วิทยาลัยฯ และมีการมอบ
เกียรติบัตรให้กับกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
ดีเด่นและสมาชิกดีเด่นด้านสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.๓ และ
ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก
นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในพิธี    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๖ ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
    รางวัลที่ได้รับ จากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาพื้นฐาน
- การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์
        รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน
- การแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
        รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน
- การแข่งขันทักษะการออกแบบและตกแต่งกางเกงยีนส์ขายาว
        ชนะเลิศ เหรียญเงิน
- การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2D Animation
ปลูกจิตสำนึกให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
        รองชนะเลิศอันดับ ๒
- การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page
        รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
        รองชนะเลิศอันดับ ๒
ดูรายละเอียด

logo งานเปิดบ้านอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา Open House
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา Open House ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายแห่งเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo วันพ่อ ประจำปี ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา พร้อมทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดี และ ถวายพระพร
พร้อมทั้งมีการแสดงความกตัญญูแก่พ่อ และมอบเกียรติบัตร
พ่อดีเด่น เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษาจาก
วิทยาลัย Akademi Pariwisata Mataram และ วิทยาลัย
SMK NEGERI 7 KAB TANGERANG ประเทศอินโดนีเซีย

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหาร
ครูและนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัย Akademi Pariwisata
Mataram และ วิทยาลัย SMK NEGERI 7 KAB TANGERANG
ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
และภาษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช. ๑,๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน และ
นักเรียน ชั้น ปวช. ๓ และนักศึกษา ชั้น ปวส.๑,๒ วันอาทิตย์
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ
ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๑๒
และ วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo ลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย ประจำปี ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดงานลอยกระทง ย้อนเวลา
หาวิถีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ภายใต้บรรยากาศ แบบ วิถีเวียงวัง และได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทสวยงาม จากการประกวดกระทงสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ ของสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ริมแม่น้ำ
บางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐานระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและ
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดขบวนพาเหรด
งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาด ประจำปี
๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย
จัดให้มีขบวนแห่ทางบกรอบเมืองฉะเชิงเทราในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันปิยมหาราช

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน วันปิยมหาราช กับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
และร่วมกิจกรรมสาธิต การทำขนมไทยหายาก และการสาธิต
ของโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยชุมชน
หนามแดง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน    ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง จัดขึ้นโดย
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก
นางสุรินทร์ ขันติวณิชย์ ที่ปรึกษาด้านพัสดุ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
วิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชมรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียน มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    ดูรายละเอียด

logo การประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๔ ดาว
จากการประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งาน ห่มฟ้า ดารกา จรัสฟ้า จุฬาภรณ์ เลี้ยงส่งและ
แสดงความยินดี กับครูภัทรพร ห่อประภัทร์พงษ์

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา จัดงาน ห่มฟ้า ดารกา
จรัสฟ้า จุฬาภรณ์ เลี้ยงส่งและแสดงความยินดี กับ
ครูภัทรพร ห่อประภัทร์พงษ์ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ –
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
เดอร์เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากร
คือ นายฉัตรชัย เรืองมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้รับคะแนนสูงสุด
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จากการประเมินสถานศึกษา
ที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี
๒๕๕๗ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo จัดงานแสดงมุฑิตาจิต สร้อยสายลายรัก
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จัดงานแสดงมุฑิตาจิต สร้อยสายลายรัก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๗ คือ ครูพรทิพา มูลแก้ว ครูชำนาญการ
นายไกรวัล รุ่งสะอาด พนักงาน ขับรถยนต์ และนายประเชิด
กลั่นประยูร พนักงานขับรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๙
ยุทธหัตถีเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ยุทธหัตถีเกมส์ จังหวัด
สุพรรณบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท
กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท โดย
นางสาวณัฐนันท์ เสงี่ยมจิตร นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีที่ ๓ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗
กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี     ดูรายละเอียด

logo การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ ๙
จังหวัดนครนายก

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ครั้งที่ ๙ “นครนายกเกมส์” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก
จำนวน ๕ ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอลหญิง
มวยสากลสมัครเล่น ชาย – หญิง ทุ่มน้ำหนักชาย และ
เปตองหญิง รางวัลที่ได้รับ ได้แก่
   รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
      - ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ๒ เหรียญทอง
   รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
      - กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
   รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน
      - ประเภทมวยสากลสมัครเล่นชาย ๑ เหรียญเงิน
   รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน
      - ประเภทบาสเกตบอลหญิง
   รางวัลชะเลิศอันดับ ๓
      - เปตองหญิงเดี่ยว
   รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓
      - กีฬาบาสเกตบอลชาย
    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตร THE 7 HABITS FOR EDUCATORS ระหว่าง
วันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมณเฑียร
พัทยา จังหวัดชลบุรี    ดูรายละเอียด

logo งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดง
ความรู้สึก และแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูพรทิพา มูลแก้ว
ครูชำนาญการ นายไกรวัล รุ่งสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และ
นายประเชิด กลั่นประยูร พนักงานขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครู
ผู้สอนด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยงาน
วัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ และงานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน ด้านการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อิงธาร รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ     ดูรายละเอียด

logo โครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพ ซึ่งในงานได้เชิญสถานประกอบการมาร่วมสัมมนาแสดง ความคิดเห็น และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถานประกอบการด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสุปรียา ลำเจียก ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธี เปิดงานและบรรยายพิเศษ    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการ
ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งครอบคลุม ๔ ภารกิจหลัก
ในด้านการยกระดับชุมชน ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ ด้านพัฒนาสุขอนามัย และด้านยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ลดรายจ่าย ยืดอายุใช้งานของเครื่องจักรกล
การเกษตร ยานพาหนะชนิดต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในครัวเรือน อีกทั้งมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น
๑๐๘ อาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา ตำบลคลองนา
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก
นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ดูรายละเอียด

logo การแข่งขันการประกอบอาหารจากข้าวกล้อง
โครงการความร่วมมือและพัฒนากำลังคน
ด้านอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการ สาขาอาหาร เมนูจากข้าวกล้อง
ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับชาติ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
การประกอบอาหารจากข้าวกล้อง โครงการความร่วมมือและ
พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการสาขาอาหาร เมนูจากข้าวกล้อง ประจำปี ๒๕๕๗
ระดับชาติ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนไทยทำดี
ถวายในหลวงและพระราชินี และโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำคุณธรรมธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ น้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนไทย
ทำดีถวายในหลวงและพระราชินี และโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำคุณธรรมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑ ทุกแผนกวิชาเข้าอบรม ระหว่างวันที่
๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดีและถวายพระพร และ
มีการมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ให้กับตัวแทนผู้ปกครองของ
นักเรียนนักศึกษาด้วย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ
ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพร
ชัยมงคล กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาจัตุรมุข
หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการพัฒนาให้ความรู้ปรับเจตคติให้แก่เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ให้ความรู้ปรับเจตคติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒
วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
วิทยากรจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บรรยายให้ความรู้
กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชา ใจยะ
ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันพุธ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo สานฝันงานอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้มีโครงการ
จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการส่งเสริมการฝึก
อาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่อยู่ในข่าย
ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ และเป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพได้ หลักสูตรที่เปิดสอน ๔ รายวิชา
(หลักสูตรละ ๗๕ ชม.) คือศิลปะการต่อผ้างานควิลท์ด้วยมือ
การประกอบอาหารไทย เค้กและไอศกรีมเพื่อธุรกิจ และ
ช่างจัดดอกไม้ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีเปิดงาน สานฝันงานอาชีพ
สร้างรายได้ให้ชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยได้รับเกียรติ จาก นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนัก
ความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าฝึกอบรม
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
จัดพิธีเปิดกิจกรรม คาราวานเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและ
ที่อยู่อาศัยของผู้เรียน ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย
ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ดลลัคนทิน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและนายทรงฤทธิ์
สินถาวร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวแปดริ้ว สื่อมวลชนจาก
บริษัท สาครเคเบิล จำกัด และ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล
เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียน
ชั้น ปวช.๒,ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส.๒

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้น ปวช.๒,ปวช.๓ และนักศึกษา
ปวส.๒ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ที่ดี ในการร่วมกันดูแลและร่วมกัน
หาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนร่วมกัน และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษารับเงินคืน
ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแจ้งผลการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ความประพฤติ การศึกษาต่อ แนะแนว
การประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครอง และดำเนินการสรรหาผู้ปกครองเครือข่าย เมื่อวันเสาร์
ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการหลักสูตร ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
และยุติความรุนแรงของเด็กเยาวชนและสตรี
และสร้างสังคมปลอดภัย

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ
หลักสูตร ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและยุติความรุนแรงของเด็ก
เยาวชนและสตรีและสร้างสังคมปลอดภัย โดยสำนักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่
แบบครบวงจร การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใหม่
และการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่
แบบครบวงจร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จันทนยิ่งยง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และสัมมนา
การจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาระบบ
ทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
จัดงานสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และสัมมนาการจัด
การเรียน การสอนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้ความรู้และ
ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แปดริ้วเกมส์ ครั้งที่ ๙

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา แปดริ้วเกมส์ ครั้งที่ ๙
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคนิคฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ธันเดอร์โดม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง    ดูรายละเอียด

logo โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน เข้าร่วมโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๕๗ ของสภาวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระยาศรีสุนทร
โวหาร ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบรมครู
ในด้านภาษาไทย หนังสือขอม และเป็นผู้รอบรู้วิชาการด้านอื่นๆ
โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามโครงการ
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๓ –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านประเพณีอันดีงาม
ทางพระพุทธศาสนา และได้เข้าร่วมฟังธรรมเทศนา ในวันที่
๓,๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคม
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมพิธีเวียนเทียนและ
ถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo โครงการ ครูภาษี สร้างชุมชนการเรียนรู้ สู่เยาวชน
ประจำปี ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชา
การบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ครูภาษี สร้างชุมชนการเรียนรู้
สู่เยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานภาษี
ที่ยั่งยืนด้วยการปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา กรมสรรพากร
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งได้เห็นความสำคัญของ
สุขภาพร่างกายของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
อย่างสม่ำเสมอและห่างไกล ยาเสพติด จึงได้จัดโครงการ
ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
การทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีจุดประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้จัด
โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่ง
วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เน้นประชาชนที่ไม่มีงานทำ
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มี
งานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
หลักสูตรที่เปิดสอนมี ๔ รายวิชา คือ ศิลปะการต่อผ้างานควิลท์
ด้วยมือ การประกอบอาหารไทย เค้กและไอศกรีมเพื่อธุรกิจ
และช่างจัดดอกไม้ การฝึกอบรมอาชีพอบรมเฉพาะเสาร์ –
อาทิตย์ และได้เริ่มอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝัง
จิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม
สู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายพ่อหลวง
และพระราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม สู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายพ่อหลวง และพระราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ทุกแผนกวิชา แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายพุทธบุตร มูลนิธิพระธรรมสัจจะ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
การทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากร
ฝ่ายวิชาการ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของ
บุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยมีจุดประสงค์การจัดโครงการ
ครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรฝ่ายวิชาการ
เมื่อวันที่อาทิตย์ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
การทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการทำงาน
เชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ
ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่
ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
ระเบียบการแต่งกาย การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ต่างๆ การประพฤติ การปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การละลายพฤติกรรม เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข และมีการบรรยาย ให้ความรู้
จากหัวหน้างานต่างๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา มีการกรอก
ข้อมูล v – cop และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยฯ ระหว่าง
วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูการตลาดสู่สากล

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ประธานกรรมการชมรมวิชาชีพครู
การตลาดอาชีวะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เป็นเจ้าภาพ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อังกฤษสำหรับครูการตลาดสู่สากล โครงการนี้จัดทำขึ้น
เพื่อเร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาดให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในการจะนำผู้เรียนก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่
๕–๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต
โดยได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธาน
ในพิธีเปิด     ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐบาลได้จัดงบประมาณ
สนับสนุนให้ สถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนิน
ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย
ผู้แทนครู ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด

logo ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการ
เตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการ
เตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และได้รับเกียติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม
รองผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและ ความร่วมมือ บริษัท
ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ
นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมยามว่างให้กับลูกเสือ
เนตรนารี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ หมู่เนตรนารีสวนสนามดีเด่น ในงานได้รับเกียรติ
จากที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม เป็นประธาน ในพิธีเปิด ระหว่างวันที่
๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี     ดูรายละเอียด

logo โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย KEMENTERIAN
PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS
UDAYANA เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย KEMENTERIAN PENDIDKAN
DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ประชุมการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo งานเลี้ยงต้อนรับ ครูสมร แจ้งกูล
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ครูสมร แจ้งกูล
ย้ายมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
เพื่อมารับหน้าที่ครูผู้สอน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีการทำสัญญา
มอบตัว ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ และนักศึกษา ระดับชั้น
ปวส.๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ
ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo รดน้ำดำหัว ขอพร ยอกรสองประสาน สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
จัดงาน รดน้ำดำหัว ขอพร ยอกรสองประสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติ จากอดีต
รองผู้อำนวยการ นางสาวกัญจนา เดชพิบูลย์ ข้าราชการ
บำนาญ นายบุญโถม ไตรสวัสดิ์ และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ร่วมงานครั้งนี้
ภายในงาน มีการมอบเกียติบัตร ให้กับคณะดำเนินงานของโครงการ
ครูดีมีคุณธรรม เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ
ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติ
จาก ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธี และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยง
หนึ่งปีเจอกันหน คนคุ้นเคย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ซึ่งจัดขึ้น
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
       ดูรายละเอียด

logo ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
เจ้าหน้าที่ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อแนะแนวทางในการสมัครงานและ
การศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช. และ ปวส.
ในงานมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับครูดีมีคุณธรรม ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo จัดงานเลี้ยงส่ง ครู ดวงพร ราษฎร์เจริญ และครู อาสาสมัคร
ชาวจีน ๒ คน พร้อมทั้ง ครู ณัฐพงศ์ สุพานิชรัตนาและ
นางไพเราะ รุ่งสอาด

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงส่ง ครู ดวงพร ราษฎร์เจริญ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และครู อาสาสมัคร ชาวจีน ๒ คน คือ Miss Zhang Xiaona และ Miss Ren Yiming ครบกำหนดการปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมทั้ง ครู ณัฐพงศ์ สุพานิชรัตนา ,นางไพเราะ รุ่งสอาด ที่ได้ลาออกจากการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดูรายละเอียด

logo งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ได้ดำเนินงาน
ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนได้ดำเนินงานตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ วิทยาลัยฯ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ คือ การสอนทำดอกไม้จันทน์แฟนซี โดยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา       ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยกิจกรรมบริการและ
เสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ
นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยกิจกรรมบริการและเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา แบ่งกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษร์ , วัดเที่ยงพิมลมุข(ใหม่บางคล้า) และวัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา     ดูรายละเอียด

logo จัดนิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางการวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีความเชื่อในหลักการ เหตุผล ความรู้ และความจริงที่พิสูจน์ได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      ดูรายละเอียด


logo


logo
logo ร่วมจัดงาน รวมพลังสร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน รวมพลังสร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านอาชีพต่าง ๆ ๙ เมืองสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ,ม.๖ และ ม.๒,ม.๕ เห็นความสำคัญและ ประโยชน์ของการเรียนต่อด้านอาชีวศึกษา ดูรายละเอียด

logo นิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 5
Monruk Artist 2014

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา คณะศิลปกรรม ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 5 Monruk Artist 2014 เป็นผลงานศิลปะรูปแบบ งานวัดแบบลูกทุ่งย้อนยุค ภายในงานมีการแสดงผลงานศิลปะ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก,แผนกวิชา ออกแบบ และแผนกวิชา วิจิตรศิลป์ เป็นการส่งเสริมทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะอย่างมีคุณภาพ ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ นักเรียน นักศึกษา ทางด้านศิลปะพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      ดูรายละเอียด


logo


logo
logo กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการเรียน การสอน ทางด้านภาษา ต่างประเทศ ภาษาจีน เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษา ต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo จัดประชุมตามโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดประชุมตามโครงการประเมินมาตรฐาน วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ การประชุมเพื่อพิจารณาเครื่องมือ การประเมิน โดยมีมีผู้เข้าร่วม คือ ครูผู้สอนสาขาวิชา ผู้แทนของ องค์กร และผู้ใช้ผลผลิตจากสถานประกอบการ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo โครงการครูดีมีคุณธรรม
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดโครงการครูดีมีคุณธรรม เพื่อคัดสรร ครูดีเด่น ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูดีเด่นในแต่ละสาขางาน อันเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้ปฏิบัติการสอน จึงได้ จัดการคัดเลือก ครูดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ลงคะแนนคัดเลือกให้กับ ครูผู้สอนทุกท่าน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด

logo รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศคุรุสภา เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดูรายละเอียด


logo


logo
logo การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขัน กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓- ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ได้รับเกียรติจาก นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      ดูรายละเอียด

logo รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีการประชุม ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดูรายละเอียด


logo


logo
logo งานครอบครัวอาชีวะสุขสันต์วันปีใหม่ ปี ๒๕๕๗
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดงานครอบครัวอาชีวะสุขสันต์วันปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ ภายในงานมีกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งการแสดงบนเวที การจับสลากของขวัญ และการจับของรางวัลจากวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      ดูรายละเอียด

logo กิจกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (Big Cleaning Day 2013)
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา (Big Cleaning Day 2013)ให้สะอาดสวยงาม และเพื่อปลูกฝัง ความมีจิตอาสา ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อความสะอาด ของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในวิทยาลัยฯและที่สาธารณะ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดูรายละเอียด


logo


logo
logo จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ - ๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ - ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ - ๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ - ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา      ดูรายละเอียด