การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งภารกิจหลักคือ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7