งานเลี้ยงส่ง ครู ดวงพร ราษฎร์เจริญ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และครู อาสาสมัคร ชาวจีน ๒ คน พร้อมทั้ง ครู ณัฐพงศ์ สุพานิชรัตนา ,นางไพเราะ รุ่งสอาด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงส่ง ครู ดวงพร ราษฎร์เจริญ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และครู อาสาสมัคร ชาวจีน ๒ คน คือ Miss Zhang Xiaona และ Miss Ren Yiming ครบกำหนดการปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมทั้ง ครู ณัฐพงศ์ สุพานิชรัตนา ,นางไพเราะ รุ่งสอาด ที่ได้ลาออกจากการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9