จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนวิชาชีพ ที่สอนในหลักสูตร Mini English Program (MEP) และ English Program (EP) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาชีพ เป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ และเพื่อให้ครูผู้สอนวิชาชีพที่สอนในหลักสูตร Mini English Program (MEP) และ English Program (EP) สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8