จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ – ๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ – ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑ – ๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ๑ – ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8