โครงการครูดีมีคุณธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดโครงการครูดีมีคุณธรรม เพื่อคัดสรร ครูดีเด่น ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นในแต่ละสาขางาน อันเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้ปฏิบัติการสอน จึงได้จัดการคัดเลือก ครูดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ลงคะแนนคัดเลือกให้กับครูผู้สอนทุกท่าน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8