โครงการ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยกิจกรรมบริการและเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ด้วยกิจกรรมบริการและเสริมสร้างระเบียบวินัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา แบ่งกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษร์ , วัดเที่ยงพิมลมุข(ใหม่บางคล้า) และวัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9