ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9