โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรมสู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายพ่อหลวง และพระราชินี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรม สู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายพ่อหลวง และพระราชินี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ทุกแผนกวิชา แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายพุทธบุตร มูลนิธิพระธรรมสัจจะ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9