การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓- ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย ได้รับเกียรติจาก นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Contact Name