โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมสู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและ พระราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมสู่ดวงใจ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและพระราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แบ่งนักเรียน นักศึกษา เป็น ๓ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระดับ ปวส. ๑ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ ระดับ ปวช.๑ วันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓ ระดับ ปวช.๑ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9