โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งได้เห็นความสำคัญของสุขภาพร่างกายของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอและห่างไกล ยาเสพติด จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9