อบรม “เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา โดยการ จัดอบรม “เทคนิคการให้คำปรึกษาวัยรุ่น” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข โดยมีวิทยากร คือ ดร.อรนรินทร์ ขจรวงศ์วัฒนา จากโรงพยาบาลพุทธโสธร เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7