โครงการแข่งขันโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการแข่งขันโครงการวิชาชีพ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ให้บูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ สามารถสร้างงานประดิษฐ์คิดค้นบริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติได้จริง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ การประกวดโครงการวิชาชีพครั้งนี้ จัดแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภทการทดลองและวิจัย ประเภทจัดทำธุรกิจ หรือบริการ และ ประเภทนวัตกรรม เทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7