โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ” ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จันทนยิ่งยง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9