โครงการ CVC S.M.A.R.T. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ CVC S.M.A.R.T. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มี การแต่งกายถูกระเบียบ มีบุคลิกภาพดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ โดยมีการจัดประกวด รอบคัดเลือก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรอบตัดสิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9