โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ และงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9