การประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ๔ ดาว จากการประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9