กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเรียน การสอน ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7