โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยชมรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียน มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9