การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดย หน่วยงานต้นสังกัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน คือ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นายบุญชัย งามระยับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม และนายยงยุทธ อินทสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9