โครงการพัฒนาให้ความรู้ปรับเจตคติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาให้ความรู้ปรับเจตคติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๒ วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยากรจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา บรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชา ใจยะ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันพุธ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9