โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอร์เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวิทยากร คือ นายฉัตรชัย เรืองมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9