งานปีใหม่ ปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ภายใต้บรรยากาศ BLUE JEANS NIGHT PARTY 2015 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี และสมานฉันท์ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9