โครงการสัมมนาระหว่างภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการโครงการสัมมนาระหว่างภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบ ทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบขั้นตอนการฝึกงานในสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถแก้ปัญหาในงานอาชีพและการดำรงชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7