โครงการ“ครูภาษี สร้างชุมชนการเรียนรู้ สู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชา การบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ครูภาษี สร้างชุมชนการเรียนรู้ สู่เยาวชน” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนด้วยการปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา กรมสรรพากร เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6