ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐบาลได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง วิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6