โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง จัดขึ้นโดย งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสุรินทร์ ขันติวณิชย์ ที่ปรึกษาด้านพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9