โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและพระราชินี และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนไทยทำดีถวาย ในหลวงและพระราชินี และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคุณธรรมธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๑ ทุกแผนกวิชาเข้าอบรม ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9