ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน Mini English Program (MEP) ตามโครงการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7