โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรที่เปิดสอน ๒ รายวิชา คือ การสร้างภาพพิมพ์เสื้อด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก และการจัดดอกไม้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9