ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑,๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน และนักเรียน ชั้น ปวช. ๓ และนักศึกษา ชั้น ปวส.๑,๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6