ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับดีมาก (ร้อยละ ๑๐๐) และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภาระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและระดับอาชีวศึกษาภาค ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2