โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูการตลาดสู่สากล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ประธานกรรมการชมรมวิชาชีพครูการตลาดอาชีวะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูการตลาดสู่สากล โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการจะนำผู้เรียนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเมโทรโปล จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในพิธีเปิด

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7