วันงดสูบบุหรี่โลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อร่วมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่และการพิทักษ์สิทธิของตนเองในการได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ และมีการประกวดการออกแบบโปสเตอร์ วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5