หลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ภายใต้โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9