โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร THE 7 HABITS FOR EDUCATORS ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9