กิจกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (Big Cleaning Day 2013)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (Big Cleaning Day 2013) ให้สะอาดสวยงาม และเพื่อปลูกฝัง ความมีจิตอาสา ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อความสะอาด ของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในวิทยาลัยฯและที่สาธารณะ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9