จัดประชุมตามโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดประชุมตามโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ การประชุมเพื่อพิจารณาเครื่องมือการประเมิน โดยมีมีผู้เข้าร่วม คือ ครูผู้สอนสาขาวิชา ผู้แทนขององค์กร และผู้ใช้ผลผลิตจากสถานประกอบการ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9