โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อเกิดการเรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติการในการเขียนโต้ตอบหนังสือราชการทุกชนิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางพรสวรรค์ วินิจสร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และนางสายพิน ธรรมประศาสน์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9