งานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ระเบียบ การแต่งกาย การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ การประพฤติ การปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การละลายพฤติกรรม เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีการบรรยายให้ความรู้ จากหัวหน้างานต่างๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา มีการกรอกข้อมูล v – cop และไหว้สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9