โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากรฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยมีจุดประสงค์การจัดโครงการ ครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่อาทิตย์ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9