นิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 6 ASIAN STYLE 2015

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา คณะศิลปกรรม ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 6 ASIAN STYLE 2015 เพื่อแสดงผลงานทางศิลปะ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก,แผนกวิชา ออกแบบ และแผนกวิชา วิจิตรศิลป์ เป็นการส่งเสริมทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะอย่างมีคุณภาพ ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ นักเรียน นักศึกษา ทางด้านศิลปะพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารศิลปกรรม และห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9