งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานและ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5