ร่วมจัดงาน “รวมพลังสร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “รวมพลังสร้างคน สร้างงาน : แปดริ้วโมเดล” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านอาชีพต่าง ๆ ๙ เมืองสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.๓ ,ม.๖ และ ม.๒,ม.๕ เห็นความสำคัญและ ประโยชน์ของการเรียนต่อด้านอาชีวศึกษา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9