โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๓ –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา และได้เข้าร่วมฟังธรรมเทศนา ในวันที่ ๓,๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9