ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ และ นักศึกษาชั้น ปวส.๑,๒ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม และนักเรียน ชั้น ปวช. ๒,๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7