โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางยุพา พุกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรม คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9