โครงการอบรม Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรม Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวมุกดา ไชยมโน หัวหน้างานสุขภาพจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8