โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้มาร่วมงานด้วย ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9